In Het Vliegertje krijgt elk kind de kans om zich te ontwikkelen in een warm en veilig leer- en leefklimaat. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen pas optimaal kunnen leren als zij zichzelf mogen zijn en goed in hun vel zitten.

De school heeft zowel aandacht voor de leerbegeleiding als voor het welbevinden van het kind. Wij vinden het belangrijk dat elk kind kan leren op een manier die het best bij het kind past. Daarom werken wij steeds op verschillende niveaus en vaak in kleine groep zowel binnen als buiten de klasmuren. De klasleerkrachten werken hiervoor nauw samen met het zorgteam.

In de eerste plaats zullen wij proberen om extra zorg te voorkomen. Dit door ons onderwijs zo in te richten dat elk kind, ongeacht zijn leermogelijkheden, zo goed mogelijk tot zijn of haar ontwikkeling komt. Voor sommige kinderen is dit echter niet genoeg, zij hebben nood aan extra zorg. Samen met het zorgteam wordt gekeken hoe we deze kinderen het best kunnen begeleiden in hun leerproces. De klasleerkracht is en blijft "de centrale figuur". Dit via een goed preventief onderwijsaanbod, observaties, differentiëren in de klas, remediëring, ...

Het zorgteam

De directeur
Ook de directeur maakt deel uit van ons zorgteam. Op ons maandelijks zorgteamoverleg bekijken we samen de actiepunten uit het sesplan en sturen we deze bij waar nodig. Samen met de andere leden van het zorgteam is de directeur een belangrijk aanspreekpunt vor ouders en leerlingen.

De zorgcoördinator
Zij coördineert alle zorginitiatieven op school. Dit op school-, leerkrachten- en leerlingenniveau. De zorgcoördinator is een aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten en is eveneens een contactpersoon met het CLB. Vanuit een zorgvraag probeert zij samen met alle betrokken partijen een zo goed mogelijke aanpak voor het probleem te bedenken.

De zorgondersteuner
Een zorgjuf zorgt er samen met de klasleerkracht voor dat elk kind zoveel mogelijk kansen krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen niets van het klasgebeuren moeten missen, integreren we dit waar mogelijk in de gewone lessen.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

We werken nauw samen met het Stedelijk CLB. Als onze middelen niet (meer) voldoende zijn, zullen we het CLB inschakelen om samen te kijken wat de verdere stappen en mogelijkheden zijn. Hiervoor vragen we altijd eerst de toestemming van de ouders.

Het CLB: 

  • werkt op vraag. Het CLB komt tussen na een hulpvraag van de leerling, de ouders of de school. Medische onderzoeken, begeleiding van spijbelaars en maatregelen ter bescherming van de gezondheid zijn verplicht.
  • werkt discreet. Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim. Hij mag niets doorzeggen aan anderen als je als ouder daar geen toestemming voor geeft.
  • werkt gratis. Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op 4 domeinen:
  • psychisch en sociaal functioneren: stress, faalangst, pestproblemen, gewelddadig gedrag, spijbelen, ...
  • leren en studeren: problemen met lezen, schrijven of lezen of bijvoorbeeld met maken van huiswerk, ...
  • preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, overgewicht, ...
  • schoolloopbaan: vragen bij studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's, ...

Ons CLB-contactpersoon: Steven Embrechts - steven.embrechts@so.antwerpen.be - 03 338 44 88